Standardy Dostępności

Informacje o dostępności

Do Projektu „Koordynacja  i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

 

Standardy dostępności:

 

Materiały informacyjne o projekcie (plakaty, ulotki, broszury) i dokumenty rekrutacyjne (karty zgłoszeniowe) są przygotowane w sposób dostępny i są udostępnione w wersji elektronicznej na stronie www.rops-bialystok.pl

 

W działaniach informacyjno-promocyjnych nie wykorzystuje się przekazu dyskryminującego, ośmieszającego bądź utrwalającego stereotypy ze względu na niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, wiek lub orientacje seksualną.

 

Jeżeli wydarzenie organizowane jest z wykorzystaniem postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zamawiający już na etapie dokumentacji zamówienia uwzględnia kwestie dostępności – w zależności od tego co jest treścią tego zamówienia (na przykład klauzule społeczne – włączenie osoby z niepełnosprawnością do wykonania zamówienia).

 

Komunikacja na linii beneficjent – uczestnik/-czka projektu jest zapewniona przez trzy sposoby komunikacji: z wykorzystaniem telefonu, e-maila, faxu. W przypadku osoby z takim rodzajem niepełnosprawności, który uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne odczytanie formularza, pracownik podmiotu do którego zgłosiła się dana osoba, odczytuje formularz, materiały rekrutacyjne czy inne niezbędne dokumenty.

 

Formularze wykorzystywane w procesie rekrutacji – karty zgłoszeniowe zawierają pytania o specjalne potrzeby uczestnika/-czki projektu:

  • korzystanie z sal/pokoju dostosowanego do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu;
  • specjalne wyżywienie

 

Miejsce realizacji projektu – szkoleń, warsztatów, seminariów – Hotel 3 TRIO w Białymstoku, ul. Hurtowa 3 jest dostępny dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (wejście na poziomie terenu wokół budynku, winda, sale i pokoje dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu. Na kondygnacjach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością są przystosowane toalety. Na korytarzach nie ma wystających gablot, reklam, elementów dekoracji, które mogłyby być przeszkodą dla osób niepełnosprawnych. Dostępna jest recepcja. Wejście główne do budynku jest wejściem dostosowanym technicznie do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu i zgodne z przepisami przeciwpożarowymi są drzwi automatyczne rozsuwane o szerokości minimum 90 cm przy jednym skrzydle. Zapewnione jest stanowisko postojowe dla osób z niepełnosprawnościami .

 

Materiały z wydarzenia są możliwe do pozyskania dla jego uczestników/-czek w postaci dostępnego pliku. Użyty język jest zrozumiały dla przeciętnego obywatela (zawiera jak najmniej specjalistycznego słownictwa, unika skomplikowanej składni, zachowuje naturalny szyk zdania).

 

Serwis urzędu został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści. Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML5
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.