I wizyta studyjna – województwo wielkopolskie 22-25.08.2016 r.

W dniach 22-25.08.2016 roku odbyła się pierwsza w tym roku wizyta studyjna organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zapoznać się z aktywizacją społeczno-ekonomiczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej
z uwzględnieniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa wielkopolskiego.

Pierwszym punktem wizyty było spotkanie w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie, który obejmuje subregion kaliski. Następnie odbyło się spotkanie w Centrum Integracji Społecznej Piątkowo, które prowadzone jest przez Stowarzyszenie ETAP. Kolejnym miejscem, które odwiedzono była Dobra Spółdzielnia Socjalna, prowadząca Dobrą Kawiarnię, którą tworzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Następnie uczestnicy wizyty studyjnej udali się do Spółdzielni Socjalnej Wspólny Stół. Jest to spółdzielnia socjalna osób prawnych, którą  utworzyły Stowarzyszenie Wydawnicze Barki oraz Sportowe Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej Barka.

Trzeci dzień wizyty studyjnej rozpoczął się od wyjazdu do Koźmina Wielkopolskiego w celu poznania zasad funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Spółdzielni Socjalnej VIVO. ZAZ zatrudnia pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zapewnia miejsca pracy przystosowane do niepełnosprawności i indywidualnych możliwości pracownika oraz stwarza warunki do rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. Kolejnym podmiotem ekonomii społecznej, który uczestnicy wizyty mieli okazję zobaczyć to Spółdzielnia Socjalna VIVO. Powstała ona z inicjatywy Gminy Koźmin Wielkopolski oraz Starostwa w  Krotoszynie. Pracownicy zajmują się zakładaniem i utrzymaniem terenów zielonych, opieką nad osobami z niepełnosprawnościami i starszymi, usługami utrzymania czystości oraz drobnymi pracami naprawczymi. Następnie udano się  do Jarocina w celu zapoznania się ze spółdzielnią osób prawnych – Spółdzielnia Socjalna Zmysły, która zajmuje się prowadzeniem kawiarni filmowej (kino pod kawiarnią również prowadzone jest przez podmiot ekonomii społecznej – Stowarzyszenie Jarocin XXI). Ostatni punkt w harmonogramie to wizyta w spółce non profit. QQ!ryku w Kórniku jest przedsiębiorstwem społecznym, który tworzy miejsce zabawy i nauki dla dzieci.

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy mieli okazję poznać specyfikę pracy większości podmiotów ekonomii społecznej (CIS, ZAZ, spółka non profit, spółdzielnie socjalne osób prawnych i fizycznych) oraz dowiedzieć się o podstawach ich zakładania i finansowania. Wszyscy zgodnie podkreślali, że jest to skuteczna metoda zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń oraz wyrażali chęć uczestnictwa w kolejnych wyjazdach studyjnych i kontynuacji tematu ekonomii społecznej.

IMG_4384 IMG_4387 IMG_4389 IMG_4390 IMG_4391 IMG_4392 IMG_4394 IMG_4395 IMG_4396 IMG_4398 IMG_4400 IMG_4405 IMG_4406 IMG_4413 IMG_4420 IMG_4425 IMG_4418 IMG_4428 IMG_4429 IMG_4430 IMG_4436 IMG_4454 IMG_4458 IMG_4465 IMG_4469 IMG_4472 IMG_4478 IMG_4479 IMG_4412