Informacja o rozpoczęciu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych

Informacja o rozpoczęciu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż z dniem 1 września br. uruchomił  prowadzenie bezpłatnej usługi doradztwa w obszarze zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Zakres usługi obejmuje zagadnienia związane ze stosowaniem aspektów społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) obowiązującej od 28 lipca 2016 r., a w szczególności:

 • podstawy prawne zamówień publicznych, zasady Pzp, stosowania klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych;
 • opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i zapisy umów uwzględniające aspekty społeczne w zamówieniach publicznych po nowelizacji;
 • podstawy prawne nt. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i klauzul społecznych, rodzaje klauzul społecznych;
 • klauzule społeczne w praktyce: co należy zrobić, aby zastosować klauzule społeczne w zamówieniu;
 • analizę korzyści, jakie można osiągnąć ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i klauzul społecznych, ale także problemów, jakie mogą się z nimi wiązać i sposoby radzenia sobie z nimi;
 • jak ocenić efekty stosowania klauzul, jak egzekwować stosowanie przez wykonawców klauzul w praktyce;
 • praktyczne zastosowanie klauzul społecznych oraz wprowadzanie zapisów dot. klauzul społecznych w SIWZ i umowach o zamówienia publiczne;
 • inne zagadnienia związane z procesem udzielania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Usługa doradcza  świadczona jest mobilne przez doradcę w siedzibie Beneficjenta Ostatecznego, a także w siedzibie ROPS poprzez kontakt osobisty z doradcą, a także udzielanie odpowiedzi i opinie udzielane mailowo czy telefonicznie  na pytania czy wątpliwości zgłaszane przez Beneficjentów Ostatecznych.

Doradztwo z zakresu zamówień publicznych będzie prowadził Pan Andrzej Wiśniewski.

Zgłoszenie prosimy kierować na nr 85 744 72 72  lub e-mail:projektes@rops-bialystok.pl

W zgłoszeniu prosimy o wskazanie dogodnego dla Państwa terminu realizacji usługi.

 

Informacja o rozpoczęciu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż z dniem 1 września br. uruchomił  prowadzenie bezpłatnej usługi doradztwa z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Zakres usługi obejmuje zagadnienia związane z przeprowadzeniem specjalistycznej usługi doradczej w zakresie opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, tj. wprowadzanie do dokumentów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego zapisów dot. ekonomii społecznej i/lub tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, m.in:

 • analiza stanu obecnego w zakresie przedmiotu zamówienia,
 • diagnozy obszaru ekonomii społecznej na terenie gminy/powiaty województwa podlaskiego,
 • aktualizacja i opracowanie dokumentu strategicznego, w którym uwzględniono zapisy ekonomii społecznej i/lub aktualizacja i opracowanie lokalnego planu rozwoju ekonomii społecznej gminy/powiatu województwa podlaskiego,
 • analiza i weryfikacja dokumentów strategicznych dot. udzielanego wsparcia.

Usługa doradcza  świadczona jest mobilne przez doradcę w siedzibie Beneficjenta Ostatecznego, a także w siedzibie ROPS poprzez kontakt osobisty z doradcą, a także udzielanie odpowiedzi i opinie udzielane mailowo czy telefonicznie  na pytania czy wątpliwości zgłaszane przez Beneficjentów Ostatecznych.

Doradztwo z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych będą prowadzili Pani Anna Tomulewicz oraz Pan Zygmunt Klimczuk.

Zgłoszenie prosimy kierować na nr 85 744 72 72  lub e-mail:  projektes@rops-bialystok.pl

W zgłoszeniu prosimy o wskazanie dogodnego dla Państwa terminu realizacji usługi.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do korzystania z usługi doradczej!!!!!!