Spotkanie sieciujące WTZ i ZAZ „Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej” – 23.09.2016

W dniu 23 września 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie sieciujące dla przedstawiciele Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej z województwa podlaskiego pn „Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Spotkanie miało na celu utworzenie sieci współpracy lokalnych podmiotów na rzecz ekonomii społecznej. Uczestnicy zapoznali się z praktycznymi aspektami tworzenia i funkcjonowania sieci, jej roli w rozwoju społeczności lokalnej i ekonomii społecznej, dowiedzieli się o animacji działań partnerskich w lokalnym środowisku biznesowym.

Podczas spotkania została przedstawiona idea zawiązywania partnerstw lokalnych jako narzędzi wsparcia WTZ i ZAZ . Omówiono zagadnienie sieciowania „Czy współpraca ma sens?” – podczas tej części przedstawiono dobre przykłady wspólnej współpracy WTZ i ZAZ w ramach forów czy konwentów regionalnych w innych częściach kraju. Obecni na sali goście zadeklarowali chęć i potrzebę stworzenia podobnej platformy współpracy w naszym regionie.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.