Zaproszenie na szkolenie „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowym szkoleniu pn.: „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniu 18 października 2016 r. w Hotelu 3 Trio, który znajduje się przy ul. Hurtowej 3 w Białymstoku.
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu promocji i budowania wizerunku w podmiotach ekonomii społecznej oraz dostarczenie praktycznych przykładów z zakresu przygotowania planów marketingowych dla PES, jak również narzędzi pozwalających zwiększyć efektywność promocyjnych działań.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączeniu) w formie elektronicznej na e-mail:projektes@rops-bialystok.pl lub faksem na nr 85 744 71 37  do dnia 12 października 2016 r.
Uczestnikom zapewniamy bezpłatnie poczęstunek kawowy, obiad oraz materiały dydaktyczne.

Nie zwracamy kosztów dojazdu.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Ewelina Eichstaedt, tel. 85 744 72 72 w. 310.

Serdecznie zapraszamy.

Materiały do pobrania:

harmonogram szkolenia

karta zgłoszeniowa na szkolenie