Zaproszenie na warsztaty dwudniowe pn. ” Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań z obszaru ekonomii społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowym warsztacie pn. ” Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań z obszaru ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniach 01- 02 grudnia 2016 r.  Serdecznie zapraszamy do udziału.

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Harmonogram warsztatów

Karta zgłoszeniowa na warsztaty