Zaproszenie na Galę “Zakupu Prospołecznego” 16 grudnia 2016 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja
i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego
, serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, jednostek sektora finansów publicznych, w tym: jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej i ich kadry zarządzającej, pracowników oraz członków instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społeczne, przedstawicieli sfery nauki i biznesu, mediów lokalnych i regionalnych z terenu województwa podlaskiego do udziału w Gali „Zakup Prospołeczny” – uroczystość wręczenia certyfikatów jakości „Zakup Prospołeczny” wyróżnionym podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 r. w Hotelu 3 Trio (sala Glamour B) w Białymstoku, przy ul. Hurtowej 3. Podczas Gali zostaną poruszone tematy dotyczące ekonomii społecznej w województwie podlaskim, jak również zaprezentowane zostaną dobre praktyki z terenu województw, na obszarze których ekonomia społeczna jest szeroko rozwinięta. Swoją działalność zaprezentują przedstawiciele instytucji tj. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim województwa wielkopolskiego oraz Spółdzielni Socjalnej z Wrocławia. Swoją działalność w wyżej wymienionej tematyce przedstawi również Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Białymstoku
. Całość spotkania zwieńczy uroczystość wręczenia certyfikatów jakości – „Zakup Prospołeczny” przedstawicielom wyróżnionych podmiotów.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (przekazanej
w załączniku) na nr faksu 85 744 71 37 lub zeskanowanej na e-mail: projektes@rops-bialystok.pl do dnia 13 grudnia 2016 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowy harmonogram do pobrania w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zaproszenie

Harmonogram

Karta Zgłoszeniowa

zakup-pro_logo