Warsztat „Podstawy ekonomii społecznej z uwzględnieniem zlecania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego ” – 24-25.11.2016

W dniach 24- 25 listopada 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbył się warsztat dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwiązywaniu problemów społecznychorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem spotkania warsztatowego było zdobycie podstawowej wiedzy na temat możliwości realizacji zadań w obszarze ekonomii społecznej; poznanie mechanizmów funkcjonowania i form działania podmiotów ekonomii społecznej oraz możliwości współpracy ich z jednostkami samorządu terytorialnego. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o zamówieniach typu „In House” z uwzględnieniem ekonomii społecznej.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztacie i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.