Warsztaty pn. „Pierwsza pomoc dla pracowników PES pracujących z osobami bezdomnymi” – 7 i 28 września 2018 r.

W dniach 7 i 28 września 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla pracowników PES pracujących z osobami bezdomnymi pn. Pierwsza pomoc dla pracowników PES pracujących z osobami bezdomnymi”  organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznych pracujących z osobami bezdomnymi do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego.  Warsztaty poprowadził Pan Daniel Śliwiński.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztacie i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.