Warsztaty pn. „Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej” – 04-05 października 2018 r.

W dniach 04-05 października 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznejorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie pozyskiwania/zdobywania środków finansowych. Warsztaty poprowadził Pan Krzysztof Leończuk.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.