Spotkanie robocze OWES i ROPS – 13 grudnia 2018 roku

13 grudnia 2018 r. odbyło się czwarte, ostatnie w tym roku spotkanie robocze OWES i ROPS w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Spotkanie, na zaproszenie OWES w Suwałkach odbyło się w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego Polska – Wschód, ul. Innowacyjna 1 w Suwałkach.

W spotkaniu udział wzięło 5 pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz 12 przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i ich partnerów projektowych z subregionu białostockiego, łomżyńskiego, bielskiego oraz suwalskiego.

Spotkanie poświęcone było omówieniu stanu realizacji projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz funkcjonujących przedsiębiorstw ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego, omówieniu spraw bieżących oraz wymianie doświadczeń i informacji o planowanych działaniach projektowych na rok 2019. W ramach podsumowania 2018 roku przedstawiciele poszczególnych OWES-ów zaprezentowali szczegółowo funkcjonowanie utworzonych przedsiębiorstw społecznych. Spotkanie zakończono omówieniem potrzeb oraz planów OWES i ROPS na rok 2019.