Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

Szanowni Państwo,

Przekazujemy do Państwu informacji Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne to jeden z najistotniejszych instrumentów kreowania polityk publicznych opartych o zasadę zrównoważonego rozwoju. Upowszechnienie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych to przyczynek do zwiększania zatrudnienia lub podtrzymania zatrudnienia osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy, integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, stabilizacji zatrudnienia i sytuacji socjalnej pracowników, wyrównywania szans w dostępie do zamówień publicznych podmiotów ekonomii społecznej, promowania godnej pracy i ułatwiania dostępu do przestrzeni publicznej i usług osobom niepełnosprawnym.
Zachęcamy Państwa, jako przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za kontraktowanie usług użyteczności publicznej, do wdrażania rozwiązań w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, przewidzianych w obowiązujących ramach prawnych, począwszy już od etapu tworzenia planu zamówień publicznych.

Materiały do pobrania:

Rekomendacje