Aktualizacja składu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż uchwałą nr 49/738/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 czerwca 2019 roku zaktualizowano skład Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wymóg funkcjonowania tego gremium wynika bezpośrednio z zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z rozwojem ekonomii społecznej w województwie podlaskim tj. przedstawiciele samorządu województwa i samorządów lokalnych, a także reprezentanci podmiotów ekonomii społecznej, sfery nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Aktualizacja składu członków RKRES podyktowana była zmianą stanowisk pracy niektórych osób, wytypowaniem zastępców czy też potrzebą włączenia do Komitetu nowych osób.

Do zadań Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim należy:

• opiniowanie corocznych raportów z realizacji Regionalnego/Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
• inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, podmiotami ekonomii społecznej, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi na rzecz promocji i rozwoju ekonomii społecznej,
• promowanie nowych rozwiązań w zakresie wdrażania ekonomii społecznej,
• kreowanie nowych rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej w regionie,
• aktualizacja Regionalnego/Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
• wyznaczenie kierunków rozwoju ekonomii społecznej,
• rekomendowanie działań o charakterze strategicznym,
• opiniowanie prowadzonych analiz, ekspertyz, badań w obszarze ekonomii społecznej.

Pierwsze spotkanie zaktualizowanego RKRES planowane jest w dniu 27 września 2019 r.