Warsztaty pn. „Ekonomia społeczna jako element polityki społecznej gminy oraz jej rola w rozwiązywaniu problemów społecznych” – 05-06 września 2019 r.

W dniach 05-06 września 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Ekonomia społeczna jako element polityki społecznej gminy oraz jej rola w rozwiązywaniu problemów społecznych”  organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie roli ekonomii społecznej jako narzędzia polityki społecznej, angażowania mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych oraz tworzenia podmiotów ekonomii społecznej jako realizatorów usług na rzecz społeczności lokalnej. Warsztaty poprowadził Pan Łukasz Waszak.

 

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.