SPOTKANIE REGIONALNEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM – 27 WRZEŚNIA 2019 R.

W dniu 27 września 2019 r. odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Odbyło się ono w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Spotkanie rozpoczęła Zastępca Dyrektora ROPS Pani Bożena Tomaszewska, która przywitała uczestników spotkania oraz zaprezentowała członków zaktualizowanego składu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

W dalszej części spotkania Pani Anna Bugalska – ekspertka z obszaru ekonomii społecznej, przedstawicielka projektu Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej omówiła zmiany w przepisach oraz aktualnie trwające prace legislacyjne (m.in. dotyczące Wytycznych CT 9, Ustawy o CUS – ach itp.). Ponadto omówiona została rola  RKRES, ROPS i OWES wynikająca z KPRES i innych dokumentów. Kolejnym punktem spotkania było omówienie tematu ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2020+. Skupiono się na szansach  i wyzwaniach  dla województwa podlaskiego.

Kolejna część spotkania poświęcona była omówieniu przez Panią Martę Lewandowską, konsultantkę regionalną stanu prac nad aktualizacją WPRES. Następnie odbyła się  praca warsztatowa nad weryfikacją zebranego dotychczas materiału, w szczególności nad priorytetami, celami, działaniami. Uczestnicy spotkania mieli za zadanie wskazanie przy poszczególnych działaniach potencjalnych realizatorów ich wykonania.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem efektów pracy warsztatowej oraz omówieniem bieżących spraw Komitetu.