Warsztaty pn. „Aspekty organizacyjno – prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej” – 4 października 2019r.

W dniu 4 października 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Aspekty organizacyjno – prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

 Celem warsztatów był wzrost wiedzy o możliwościach finansowania działań statutowych organizacji społecznych, w tym o potencjalne przedsiębiorczości społecznej i fundraisingu, a także zasobach jednostek samorządu terytorialnego ułatwiających realizację zadań na rzecz mieszkańców przez sektor pozarządowy. Warsztaty poprowadził Pan Krzysztof Leończuk.