Informacja o ogłoszeniu konkursu w ramach Działania 2.9 PO WER

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 30.10.2019 r. ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 pt. “Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym”.

Konkurs ma na celu wspieranie podmiotów ekonomii społecznej w podejmowaniu współpracy sprzyjającej podnoszeniu konkurencyjności oraz rozwojowi działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej, poprzez wspieranie współdziałania w ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych i klastrowych, a także stworzenie warunków zapewniających możliwość nawiązywania trwałych, stabilnych więzi gospodarczych.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od 29.11.2019 r. do 16.12.2019 r. (do godz. 12.00).

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00719