Ekspertyza w zakresie ekonomii społecznej w obszarze społecznym, gospodarczym i instytucjonalnym.

Przekazujemy Państwu Ekspertyzę w zakresie ekonomii społecznej w obszarze społecznym, gospodarczym i instytucjonalnym. Została ona zrealizowana w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.
Ekspertyza dotyczy trzech kwestii: Biznes a podmioty ekonomii społecznej, Model współpracy instytucjonalnej w zakresie aktywności zawodowej, Zasoby kapitału ludzkiego a rozwój przedsiębiorczości społecznej. Osoby zainteresowane przedmiotowymi tematami zapraszamy do lektury.

Materiały do pobrania: