Nabór na granty do Inkubatora „Generator Dostępności”

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zaprasza do udziału w naborze na granty do Inkubatora „Generator Dostępności”.

Organizatorzy poszukują rozwiązań służących poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Osoby, organizacje, instytucje i firmy, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Innowatorom zapewniają wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe.

 Zgłaszać się można do 29 czerwca 2020 r.

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru dostępności. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 35 tys. zł.

Karty Innowacji

Przesłanie Kart Innowacji służy zgłoszeniu chęci udziału w naborze do Inkubatora. Udostępnione dokumenty zawierają instrukcje i podpowiedzi, które ułatwiają ich wypełnienie.

 • Karta Innowacji dla osób fizycznych i grup nieformalnych;
 • Karta Innowacji dla osób prawnych (w tym m.in.: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego) i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 1. Jak, gdzie i kiedy przesłać formularz?

Formularz Karty Innowacji należy dostarczyć w wersji elektronicznej do 29 czerwca 2020 r. do godziny 23:59 pod adres e-mail: generator@spoldzielnie.org. Jest to jedyny dokument wymagany na tym etapie. Przesłanie formularza w ww. terminie i na wyżej wskazany adres jest niezbędnym warunkiem możliwości dalszego udziału w II turze naboru.

Na tym etapie należy przesłać wypełniony formularz w formie dokumentu tekstowego (np. przygotowanego w programie Word lub Open Office Writer), bądź też w formie pliku PDF, ale bez potrzeby skanowania podpisów zgłoszeniodawcy lub osób reprezentujących podmiot.

Dostarczenie wydrukowanej i podpisanej wersji będzie konieczne do przyjęcia do Inkubatora, ale dopiero po pozytywnej ocenie zgłoszenia na wstępnym etapie.

 1. Kto może wziąć udział w naborze?

Zgłoszenia przyjmujemy zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych czy grup nieformalnych. Każdy innowator może przesłać w jednej turze maksymalnie cztery zgłoszenia. Grupa nieformalna składa się z co najmniej 2 osób.

 1. Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu formularza?

Nawet najciekawsze zgłoszenie musi najpierw spełnić wszystkie formalne wymogi, aby zostało dopuszczone do oceny merytorycznej. Należy zwrócić uwagę na to, żeby wszystkie pola zostały uzupełnione. Przy wprowadzaniu treści w konkretnych polach obowiązują podane limity słów. Treści poza tymi limitami nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
W poprawnym wypełnieniu formularza pomogą zawarte w nim podpowiedzi. Formularz musi zostać wypełniony w języku polskim.

Zgłoszenia powielające już zgłoszone przez zgłoszeniodawcę pomysły będą odrzucane na etapie weryfikacji formalnej.

Pod kątem merytorycznym Komisja Oceny Innowacji będzie analizować następujące kryteria:

 • Innowacyjność, oryginalność podejścia do problemu/rozwiązania;
 • Znajomość problemu, trafność wniosków w odniesieniu do potrzeb grupy docelowej rozwiązania;
 • Doświadczenie, zasoby, potencjał innowatora rozwiązania;
 • Motywacja do realizacji innowacji rozwiązania;
 • Użyteczność proponowanego pomysłu, potencjał w zakresie realnego rozwiązania opisanych problemów, zakładanych rezultatów.
 1. Co się stanie po przesłaniu formularza?

Formularze będą na bieżąco sprawdzane pod kątem spełnienia wymogów formalnych. W razie uchybień formalnych można je uzupełnić w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji z Inkubatora. Zgłoszenia, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, zostaną poddane ocenie merytorycznej. Autorzy najlepszych zgłoszeń wytypowanych przez Komisję Oceny Innowacji zostaną zaproszeni do dalszej pracy w Inkubatorze.

Więcej informacji udzielą:

Tadeusz Mirski

tadeusz.mirski@spoldzielnie.org

tel. 515 323 393, 61 887 11 66

Paulina Ochmanowicz

paulina.ochmanowicz@rops.poznan.pl

tel. 61 858 45 37

Postępy projektu można śledzić na bieżąco na stronie innowacje.spoldzielnie.org oraz na Facebooku na fanpage’u „Innowatorzy społeczni”.