Spotkanie on-line OWES i ROPS 26 czerwca 2020.

W dniu 26 czerwca 2020 roku odbyło się spotkanie OWES i ROPS. Miało ono charakter on-line. W zebraniu uczestniczyli pracownicy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego, pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz doradca Pan Zbigniew Prałat.

Spotkanie miało na celu wypracowanie jednolitego Regulaminu udzielania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Regulamin dotacji jest dokumentem wojewódzkim i określa szczegółowe zasady udzielania dotacji i wsparcia pomostowego uprawnionym podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz wytycznymi horyzontalnymi. Podczas spotkania zostały ustalone wspólne kwestie, które zostaną zawarte w dokumencie oraz został stworzony zarys dokumentu. Wspólnie ustalono harmonogram kolejnych spotkań dotyczących wypracowania biznesplanu oraz ostatecznego regulaminu dotacji.