Konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”.

W ramach konkursu  „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” wspierane będą działania mieszczące się w ramach następujących priorytetów:

I. Usługi reintegracyjne

W tym priorytecie realizować można różnorodne działania, które podniosą jakość usług świadczonych przez podmioty zatrudnienia socjalnego. Oznacza to przede wszystkim możliwość sfinansowania w ramach programu nowych usług świadczonych na rzecz uczestników, kierowania działań do nowych kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

II. Ścieżki reintegracji

Priorytet ten obejmuje przedsięwzięcia obejmujące zacieśnianie współpracy między podmiotami zatrudnienia socjalnego a pracodawcami, szczególnie spółdzielniami socjalnymi i podmiotami ekonomii społecznej, dzięki któremu uczestnicy będą mogli płynnie przechodzić od zajęć w centrach integracji społecznej i klubach integracji społecznej do zatrudnienia. Dodatkowo w tym priorytecie możliwe jest też sfinansowanie dostosowania oferty w zakresie reintegracji zawodowej do potrzeb pracodawców działających na lokalnym rynku pracy.

III. Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych

Działania finansowane w ramach tego priorytetu powinny umożliwić podmiotom zatrudnienia socjalnego ściślejszą współpracę z konsorcjum spółdzielni socjalnych. Współpraca ta może dotyczyć zarówno przepływu uczestników do zatrudnienia w spółdzielniach, jak i kwestii ekonomicznych i osiągania wspólnych celów gospodarczych.

IV. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży

W tym priorytecie mieszczą się działania skierowane do osób młodych, zwłaszcza do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Powinny one służyć nabywaniu umiejętności do współpracy, dialogu, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ale także profilaktyki, konstruktywnych form spędzania czasu wolnego czy też promowania wolontariatu i przedsiębiorczości społecznej.

Oferty można składać do dnia 1 lutego 2021 roku do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w formie skanu na adres mailowy konkurs_pzs@mrips.gov.pl. 

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie “Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” zapraszamy na SPOTKANIE INFORMACYJNE ONLINE, które odbędzie się 19 stycznia br. w godz. 10:00 – 11:30.

Spotkanie będzie się składać z dwóch modułów:

– g. 10:00 – 10:45: Omówienie regulaminu konkursu oraz wskazówki dotyczące przygotowywania ofert – część transmitowana online na Facebooku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, dostępna dla wszystkich;

– g. 10:50 – 11:30: Sesja pytań i odpowiedzi – część dostępna dla zgłoszonych uczestników, po otrzymaniu linku do platformy Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane udziałem w drugiej części spotkania proszone są o nadsyłanie zgłoszeń do 18 stycznia br. do godz. 10:00 na adres: konkurs_pzs@mrips.gov.pl

 

Więcej informacji na temat konkursu, regulamin, a także m.in. wzór oferty i oświadczeń znajdą Państwo tutaj:

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,w,ramach,programu,Od,wykluczenia,do,aktywizacji.,Edycja,2021,4215.html

Wszystkich zainteresowanych konkursem zapraszamy do zadawania pytań za pośrednictwem infolinii czynnej od 11 stycznia do 1 lutego br. w godz. 11 – 13. Nr infolinii: 22 661 16 87