Seminarium dla studentów z terenu województwa podlaskiego pn. „Za, a nawet przeciw” ekonomii społecznej – debaty o granicach biznesu i społeczeństwa” – 16 marca 2021 r.

W dniu 16 marca 2021 odbyło się w trybie online seminarium dla studentów z terenu województwa podlaskiego pn. „Za, a nawet przeciw” ekonomii społecznej – debaty o granicach biznesu i społeczeństwa” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego. Celem seminarium było przybliżenie studentom tematyki ekonomii społecznej oraz zachęcenie ich do aktywności
w sektorze ekonomii społecznej i szeroko rozumianej przedsiębiorczości społecznej. Seminarium poprowadzili Pan Radosław Czekan i Pani Magdalena Wąwoźna. Uczestniczyło w nim 45 studentów.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w seminarium.