Warsztaty pn. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego” – 26 lipca 2021r.

W dniuh 26 lipca 2021 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego”  organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu budowania, kierowania
i zarządzania pracownikami w podmiotach ekonomii społecznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego. Warsztaty poprowadził Pan Mirosław Serbinowicz.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.