Warsztaty pn. „Lider w podmiotach ekonomii społecznej” – 27-28 lipca 2021r.

W dniach 27 – 28 lipca 2021 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Lider w podmiotach ekonomii społecznej”  organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem głównym warsztatów było nabycie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności lidera PES związanych z procesem strategicznego zarządzania oraz kształtowanie odpowiednich postaw (kształtowaniu cech) liderskich w przewodzeniu podmiotem ekonomii społecznej.

Celami szczegółowymi było poszerzenie i uporządkowanie wiedzy oraz informacji uczestników na temat stosowanych w praktyce narzędzi zarządzania zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, informacyjnymi i finansowymi) PES takich jak: planowanie, organizowanie, delegowanie, motywowanie oraz kontrolowanie i ocenianie. Warsztaty poprowadził Pan Mirosław Serbinowicz.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.