Zaproszenie do udziału w bezpłatnej czterodniowej wizycie studyjnej do woj. pomorskiego pn. „Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. pomorskiego”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego, do udziału w bezpłatnej czterodniowej wizycie studyjnej do woj. pomorskiego pn. „Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. pomorskiego”, która odbędzie się w dniach 11-14 października 2021 r. Szczegółowe informacje w załącznikach.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Warunkiem uczestnictwa w wizycie studyjnej jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączeniu) na nr faksu 85 744 71 37 lub zeskanowanej na e-mail: projektes@rops-bialystok.pl do dnia 13 sierpnia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy!

 

Materiały do pobrania: