Zaproszenie na X Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej pn. „Jarmark Różnorodności” (05.09.2021 r.)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają do udziału w X Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 5 września 2021 r. w godz. 10:00 – 16:00 na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Działanie organizowane jest w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Hasło przewodnie tegorocznych Targów to: „JARMARK RÓŻNORODNOŚCI”. Celem Targów jest promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz integracja ich przedstawicieli z mieszkańcami województwa podlaskiego. Podobnie jak w poprzednich latach podmioty ekonomii społecznej zaprezentują swoją ofertę, zarówno w formie przedstawienia informacji, jak i wystawy wytwarzanych produktów i usług. Organizatorzy zapewnią różnego rodzaju atrakcje zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Załącznik:

PlakatPlakat promujący 10 Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej pod nazwą "Jarmark Różnorodności"