Seminarium pn. „Ekonomia społeczna w świecie biznesu” – 26 sierpnia 2021 r.

W dniu 26 sierpnia 2021 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyło się seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Ekonomia społeczna w świecie biznesu” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.
Celem seminarium było przedstawienie możliwości i korzyści współpracy pomiędzy biznesem a przedsiębiorczością społeczną. Seminarium poprowadził Pan Janusz Pietruszyński.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w seminarium i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.