Relacja z wizyty studyjnej do woj. lubelskiego 13-16.09.2021 r.

W dniach 13-16.09. 2021 r. odbyła się pierwsza w tym roku wizyta studyjna pn. „Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. lubelskiego”, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W wyjeździe udział wzięły 23 osoby – pracownicy stowarzyszeń, ośrodków pomocy społecznej, klubów integracji społecznej, urzędu gminy, urzędu pracy, fundacji, a także przedstawiciel ROPS.

Wizyta studyjna miała na celu wymianę informacji, przykładów dobrych praktyk i pomysłów pomiędzy uczestnikami a przedstawicielami wizytowanych miejsc w województwie lubelskim. Pierwszego dnia wizyty studyjnej odwiedzono Dom Nasutów Sp. z o.o. prowadzony przez Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. założone przez Fundację Nowy Staw. Fundacja działająca od  1993 r., popiera wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami. Wspiera procesy demokratycznych przemian na Białorusi i Ukrainie oraz proces integracji Polski z Unią Europejską. Promuje Lublin i Lubelszczyznę jako miejsce spotkania różnych kultur i narodów.

Dnia drugiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji Teatroterapii Lubelskiej, celem której jest wyrównanie szans osobom niepełnosprawnym i osobom należącym do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom. Fundacja inicjuje, promuje, realizuje i wspiera działania m. in. z zakresu rehabilitacji i terapii za pomocą teatru i jego technik oraz artterapii. Fundacja prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej – Teatroterapia oraz galerię Art Brut propagującą sztukę osób wykluczonych społecznie. Prezentowana w Galerii twórczość amatorska z kręgu malarstwa i rzeźby naiwnej ART BRUT pozwala odkrywać nowych i oryginalnych twórców, znajdujących się poza głównymi, uznanymi kierunkami sztuki jak też peryferiach oficjalnych konwencji i stylów. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję uczestniczyć w otwarciu wystawy Łukasza Siatkowskiego.

Kolejnym odwiedzanym podmiotem było Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w Lublinie, które zostało założone w 1991 r. Jego głównym celem jest szeroko pojęte wspieranie osób  zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności: niesienie pomocy duchowej pacjentom szpitala, podejmowanie inicjatyw służących poprawie funkcjonowania i jakości życia osób chorych psychicznie, pomoc socjalna najuboższym, propagowanie problemów psychiatrii, współpraca z podobnymi placówkami zagranicznymi, skupianie wolontariuszy. W ramach Stowarzyszenia działają m.in.: Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, jedyny w Lublinie Zakład Aktywności Zawodowej, Ośrodek Adopcyjny, Placówka Wsparcia Dziennego, Klub Samopomocy, Dom o Charakterze Rodzinnym.

Trzeciego dnia wizyty studyjnej odwiedzono Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, przy którym działa Klub Integracji Społecznej powstały w 2005 r. Celem Klubu jest promocja aktywnej polityki społecznej i wsparcie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Misja Klubu realizowana jest m.in. poprzez wspieranie potencjału umożliwiającego osobom zagrożonym marginalizacją wyjście z sytuacji kryzysowej i włączenie się w życie społeczności lokalnej, pomoc w zdobyciu umiejętności niezbędnych do korzystania ze społecznego i instytucjonalnego wsparcia, wspieranie rozwoju osobistego uczestników.

Następnie udano się do Kawiarnio-Bawialni „Inna Bajka” prowadzonej przez Spółdzielnie Socjalną „Mamy Siebie”. Spółdzielnia powstała w 2018 roku jako odpowiedź młodych matek na potrzeby związane z rozwojem osobistym i zawodowym. Przed formalnym założeniem spółdzielni, grupa mam prowadziła spotkania przy Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika pod nazwą Puławskie Spotkania Mam. Osoby zaangażowane postanowiły założyć spółdzielnię socjalną. Zaczęto organizować spotkania, które miały na celu poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin związanych z rodzicielstwem podczas gościnnych spotkań tematycznych ze specjalistami. Dzień zakończono wizytą w Spółdzielni Socjalnej „Złoty Kur” w Kurowie, prowadzącą restaurację pod tą samą nazwą.

W ostatnim dniu udano się do Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka. Jest to prężnie działająca organizacja pozarządowa nawiązująca do przeszłości regionu. Współpracuje z samorządem gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Jej członkowie uczestniczą w seminariach, szkoleniach, zjazdach i sympozjach. Organizacja wspiera inne NGOs w regionie i służy doświadczeniem z zakresu  promocji dziedzictwa kulturowego, animacji społeczności, turystyki, pracy z dziećmi i młodzieżą.