Relacja z wizyty studyjnej do woj. małopolskiego 27-30.09.2021 r.

W dniach 27-30.09.2021 r. odbyła się wizyta studyjna pn. „Dobre praktyki na przykładzie wybranych podmiotów ekonomii społecznej w woj. małopolskim”, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego. Uczestniczyło w niej 18 osób – pracownicy Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Stowarzyszeń, Fundacji, a także przedstawiciel ROPS.

Wizyta studyjna miała na celu wymianę informacji, przykładów dobrych praktyk i pomysłów pomiędzy uczestnikami, a przedstawicielami wizytowanych miejsc w województwie małopolskim. Łącznie podczas wizyty odwiedzono sześć małopolskich podmiotów ekonomii społecznej. Pierwszy dzień był poświęcony na dojazd z Białegostoku do Krakowa.

Drugiego dnia wizyty studyjnej odbyło się spotkanie w Przedsiębiorstwie Społecznym Boni Activ Sp.z.o.o. Na co dzień Boni-Activ współpracuje z Bonifraterską Fundacją Dobroczynną (jej założycielem i udziałowcem). W jej strukturach działają między innymi podmioty ekonomii i reintegracji społecznej – WTZ i ZAZ. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie udostępniania bazy noclegowej, posiada stadninę koni oraz pasieki.

Kolejnym punktem była Spółdzielnia Socjalna KAMPU, która zajmuje się prowadzeniem tematycznych zajęć edukacyjnych, popularyzowaniem kultury i sztuki. Oferuje terenowe zajęcia poznawcze i gry miejskie, przede wszystkim dla wycieczkowych grup zorganizowanych. Realizuje także warsztaty prowadzone w placówkach oświatowych.

Następnie odwiedzono Przedsiębiorstwo Społeczne Food & Life, które zajmuje się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych społecznie, a także cateringiem okolicznościowym. Posiada foodtrack, który na terenie woj. małopolskiego sprzedaje zapiekanki.

Trzeciego dnia odwiedzono „Fundację Wyjdź z Domu”, która została założona przez osoby z niepełnosprawnościami oraz członków i wolontariuszy Stowarzyszenia Klika z Krakowa, którzy pragną przenieść jego idee do mniejszych miejscowości. Celem działania FWD jest wyciągnięcie osób z niepełnosprawnościami z domów i przekonanie ich, że wózek inwalidzki czy choroby nie skazują na bezczynność i marazm, lecz pomimo nich można w pełni funkcjonować w życiu społeczeństwa. Fundacja prowadzi biuro podróży, obsługuje klientów indywidualnych, osoby z niepełnosprawnościami, młodzież szkolną, zorganizowane grupy oraz firmy. Prowadzi portal – noclegi bez barier.

Kolejnym punktem była Spółdzielnia Socjalna Serwis, która jest agencją zatrudnienia. Pozyskane z działalności gospodarczej fundusze przeznacza na reintegrację społeczną. Zatrudnione w Spółdzielni osoby rekrutują się ze środowiska osób bezrobotnych.

Ostatnim punktem wizyty był Pensjonat na Wzgórzach prowadzony przez Zakład Aktywności Zawodowej. Działa on od 2003 roku wspierając dorosłe osoby ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności w zakresie terapii, rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej. Czwartego dnia wizyty nastąpił powrót do Białegostoku.