Dwudniowe warsztaty pn. „Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej”– 09 – 10 września 2021r.

W dniach 09 – 10 września 2021 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było zwiększenie wiedzy uczestników o zasadach, formach współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej. Warsztaty poprowadził Pan Łukasz Waszak.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.