Warsztaty w trybie ONLINE pn. „Deinstytucjonalizacja świadczenia usług społecznych szansą dla podmiotów ekonomii społecznej”– 8 października 2021r.

W dniu 8 października 2021 roku odbyły się w trybie ONLINE warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Deinstytucjonalizacja świadczenia usług społecznych szansą dla podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z ideą deinstytucjonalizacji świadczenia usług społecznych i możliwościami jej stosowania z uwzględnieniem podmiotów ekonomii społecznej jako świadczeniodawców usług społecznych zlecanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Od kilku lat Unia Europejska, a także polski rząd i samorządy regionalne, podejmują działania służące deinstytucjonalizacji usług społecznych, przede wszystkim na poziomie lokalnym. Usługi na rzecz mieszkańców społeczności lokalnych, w tej formule, mogą realizować podmioty ekonomii społecznej. Sama idea, jak i jej praktyczna realizacja są wciąż mało rozpowszechnione w środowiskach lokalnych. Warsztaty mają przybliżyć uczestnikom ideę deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz praktyczne możliwości jej realizacji z udziałem podmiotów ekonomii społecznej. Warsztaty poprowadziła Pani Joanna Dejko.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.