Warsztaty w trybie ONLINE pn. „Ekonomia społeczna w procesie pracy zdalnej” – 7 grudnia 2021r., 9 grudnia 2021 r., 14 grudnia 2021 r. oraz 16 grudnia 2021 r.

W dniach 07.12.2021 r., 09.12.2021 r., 14.12.2021 r. oraz 16.12.2021 r. odbyły się w trybie ONLINE warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Ekonomia społeczna w procesie pracy zdalnej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było zwiększenie efektywności kadry pracującej zdalnie i usprawnienie współpracy całego zespołu w obszarze ekonomii społecznej oraz zainspirowanie do korzystania z dostępnych narzędzi i rozwiązań IT wspierających komunikację na odległość. Warsztaty poprowadziła Pani Lidia Garczyńska – Szymkowiak.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.