Warsztaty w trybie online pn. „Ekonomia społeczna w procesie pracy zdalnej” – 6, 8, 13, 15 grudnia 2021 r.

W dniach 6,8,13,15 grudnia 2021 r. odbyły się w trybie online warsztaty dla przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z województwa podlaskiego pn. „Ekonomia społeczna w procesie pracy zdalnej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było zwiększenie efektywności kadry pracującej zdalnie i usprawnienie współpracy całego zespołu w obszarze ekonomii społecznej oraz zainspirowanie do korzystania z dostępnych narzędzi i rozwiązań IT wspierających komunikację na odległość. Warsztaty poprowadziła Pani Lidia Garczyńska – Szymkowiak.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.