Spotkanie robocze OWES i ROPS

W dniu 11 marca 2022 roku odbyło się spotkanie robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z subregionu białostockiego, łomżyńskiego, bielskiego oraz suwalskiego. Spotkanie poprowadził Pan Cezary Miżejewski – ekspert z zakresu ekonomii społecznej.

Pan Cezary Miżejewski, przedstawił Projekt Ustawy o ekonomii społecznej oraz omówił zmiany dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Spotkanie odbyło się w trybie online i przeprowadzone było zgodnie z harmonogramem.