Dwudniowe spotkanie wyjazdowe Sieci Tematycznej ROPS i OWES pn.: „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w subregionie bielskim” podsumowujące projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” w dniach 19-20 maja 2022 r.

W dniach 19 – 20 maja 2022 r. odbyło się dwudniowe spotkanie wyjazdowe Sieci Tematycznej ROPS i OWES pn.: „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w subregionie bielskim” podsumowujące projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej  w regionie” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 roku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W spotkaniu udział wzięli pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z subregionu białostockiego, łomżyńskiego, bielskiego oraz suwalskiego. W spotkaniu uczestniczył również moderator – Pan Sławomir Sidoruk. Spotkanie przeprowadzono w podmiotach ekonomii społecznej na terenie subregionu bielskiego.

Pierwszego dnia spotkania Sieci Tematycznej ROPS i OWES odwiedzono Spółdzielnię Socjalną „Integracja”, która powstała w 2010 roku i jest jedną z najdłużej działających spółdzielni socjalnych w woj. podlaskim. Działa w oparciu o zasadę transparentności tzn. otwartej informacji o podejmowanych działaniach, sposobach i źródłach finansowania. Spółdzielnia socjalna zajmuje się prowadzeniem sieci żłobków na terenie Bielska Podlaskiego.

Następnie odwiedzono Stowarzyszenie Edukacji Filmowej, które zajmuje się produkcją filmów dokumentalnych, organizuje kino plenerowe oraz pokazy filmowe, nadaje audycje radiowe, prowadzi warsztaty filmowe, współpracuje i bierze udział w festiwalu filmowym „Niebieska Kropka” w Koszalinie.

Kolejnym punktem spotkania było Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, które zostało założone w 1993 roku i prowadzi muzeum – skansen o charakterze etnograficzno-historycznym. Stała ekspozycja jest prezentowana w pochodzącym z 1925 roku drewnianym domu białoruskiej rodziny Kondratiuków oraz w mieszczańskim domu z 1823 roku. W skład muzeum – skansenu wchodzi również spichlerz z 1935 roku.

Ostatnim punktem, pierwszego dnia spotkania, było odwiedzenie Koła Gospodyń Wiejskich w Policznej. Obecnie Koło liczy ok.  20 członkiń, w różnym wieku.  Panie regularnie spotykają się, organizują okolicznościowe imprezy dla mieszkańców wsi, zapraszają artystów z zewnątrz, zajmują się wyrobami z gliny.

Drugiego dnia spotkania wyjazdowego Sieci Tematycznej ROPS i OWES odwiedzono Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce, które powstało w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Głównym celem CIS jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 60 osób zamieszkujących powiat hajnowski w ciągu trzech lat realizacji projektu (do 2022 r.). Uczestnik, który zgłosi się do CIS może liczyć na kompleksową pomoc z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Następnie odwiedzono Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”, które zajmuje się animacją i edukowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez sztukę. Organizacja działa głównie na Podlasiu i co roku organizuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep. 

Program spotkania i przebieg wizyty spotkał się z dużym zainteresowaniem i pozytywnymi opiniami uczestników. Dziękujemy przedstawicielom Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego za udział w spotkaniu.