Warsztaty sieciujące pn. „Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w podmiotach ekonomii społecznej” – 14 września 2022 r.

W dniu 14 września 2022 r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z terenu województwa podlaskiego pn. „Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 roku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było zacieśnienie współpracy podmiotów ekonomii społecznej oraz zwiększenie wiedzy i świadomości uczestników w zakresie funkcjonowania osób
z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych i/lub od czynności oraz ich rodzin, a także poznanie skutecznych sposobów motywowania do leczenia i form pomocy. Warsztaty poprowadziła Pani Dorota  Mączka.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału
w kolejnych naszych działaniach.