Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

 

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-31

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-05-21

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu:

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • część z opublikowanych dokumentów tekstowych nie jest dostępna cyfrowo, zostały przygotowane w oparciu o zasady przyjęte w komórkach organizacyjnych, które formalizowały ich formę oraz treść;

 

Wykluczeniu z obowiązku zapewnienia dostępności podlegają:

 • multimedia nadawane na żywo
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • treści, które nie zostały wytworzone  przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
 • mapy 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Oświadczenie zaktualizowano dnia 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:

 • powiększenie strony – Ctrl +
 • pomniejszenie strony – Ctrl  
 • poruszanie się pomiędzy sekcjami – Tab

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Jaroszuk, adres poczty elektronicznej mariusz.jaroszuk@rops-bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 722 282 651. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: ul. Kombatantów 7 15-110 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: rops@rops-bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 744 72 72

 

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy ulicy Kombatantów 7

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Kombatantów.
 • Kancelaria znajduje się na drugim piętrze w pokoju 116.
 • Budynek nie jest wyposażony w windę.
 • Istnieje możliwość załatwienia wszystkich spraw na parterze w pokoju 1.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W kancelarii i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu.
 • W urzędzie ustalono procedury dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych, które wprowadzono Zarządzeniem nr 46/18 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z dnia 3 października 2018 r. i umieszczono stosowną informację na stronie internetowej (pod linkiem).

 

Udogodnienia

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Serwis jest wykonany z użyciem technologii RWD (Responsive Web Design), która umożliwia korzystanie z serwisu na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony, tablety i netbooki.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR, jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR.

Serwis jest wyposażony w panel który pozwala na:

 • zmianę kontrastu
 • wybranie dogodnego koloru tła strony
 • podkreślenie lub zastosowanie kontrastu linków znajdujących się na stronie
 • ustawienia podglądu zdjęć w trybie monochromatycznym
 • zmianę wielkości czcionki
 • tryb przejścia portalu w mapę strony