Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim

W dnia 15 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Spotkanie rozpoczęła Pani Emilia Gołaszewska – Koordynator Projektu ROPS, która przywitała przybyłych gości oraz poinformowała o celu i harmonogramie spotkania.  Gościem specjalnym spotkania RKRES była Pani Paulina Ograbisz – przedstawicielka spółdzielni socjalnych z terenu województwa dolnośląskiego, która w ramach dobrych praktyk opowiedziała o swoich doświadczeniach, jak również omówiła aspekt sieciowania podmiotów ekonomii społecznej.

W dalszej kolejności Pani Małgorzata Janczuk – pracownik Biura Projektu ROPS przedstawiła wyniki dwóch badań zrealizowanych w ramach Projektu w 2016 roku. Pierwsze badanie dotyczyło kondycji sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim, zaś drugie współpracy JST i PES.

Spotkanie zakończono ustaleniem harmonogramu spotkań na rok 2017.