Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) – 17.10.2017 r.

W dniu 17 października 2017 r. odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Spotkanie rozpoczęła Pani Małgorzata Janczuk – pracownik Biura Projektu ROPS, która przywitała przybyłych gości, w szczególności nowych członków Komitetu, który został zaktualizowany w dniu 29 sierpnia 2017 r. Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego. Pani Małgorzata omówiła zadania RKRES oraz poinformowała o celu i harmonogramie spotkania.

W dalszej kolejności wystąpił Pan Carlo Villani Smaldone, który pochodzi z Włoch i w ramach wymiany dobrych praktyk opowiedział o swojej działalności na rzecz aktywizacji młodzieży nieaktywnej zawodowo oraz o modelu współpracy instytucjonalnej.

Kolejną część spotkania poprowadziła Pani Marta Lewandowska – konsultantka regionalna. Pani Marta jest przedstawicielem Projektu Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej. Projekt skierowany jest do: pracowników ROPS, członków RKRES i innych regionalnych ciał doradczo-opiniodawczych, przedstawicieli działów Urzędów Marszałkowskich odpowiedzialnych za planowanie strategiczne w zakresie wsparcia rozwoju ekonomii społecznej. Celem projektu jest trwały i kompleksowy system wsparcia ekonomii społecznej poprzez prowadzenie działań doradczych i rzeczniczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym. Pani Marta zaprezentowała projekt Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 (CT 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją). W dalszej części spotkania podjęto dyskusję nad wspólnym stanowiskiem członków RKRES wobec projektu wytycznych. Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej wypracował ponadto wspólne stanowisko do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego dotyczące zmiany grupy docelowej uprawnionej do otrzymania dotacji w ramach projektów OWES oraz możliwości stosowania aktualnych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa…”

W dalszych częściach spotkania wystąpili Pan Tomasz Schimanek, który opowiedział o głównych działaniach służących rozwojowi ekonomii społecznej na poziomie krajowym oraz Pani Małgorzata Janczuk, która omówiła stan prac nad aktualizacją dokumentu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020 oraz zaprezentowała dane na temat aktualnych zasobów instytucjonalnych w obszarze ekonomii społecznej.

W dalszej części spotkania członkowie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej pracowali w formie warsztatowej nad określeniem głównych priorytetów w rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem efektów pracy oraz ustaleniem harmonogramu dalszych spotkań Komitetu.