Spotkanie regionalnego komitetu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim – 11 września 2018 r.

W dniu 11 września 2018 r. odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Spotkanie rozpoczęła Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor ROPS w Białymstoku, która przywitała przybyłych gości oraz poinformowała o celu i harmonogramie spotkania.
W dalszej kolejności Pani Małgorzata Janczuk – pracownik Biura Projektu ROPS omówiła wyniki Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020 za rok 2017 oraz przedstawiła wyniki Ekspertyzy „Identyfikacja barier oraz możliwości rozwoju ekonomii społecznej w powiecie sejneńskim”.

Rolę moderatora na spotkaniu pełniła Pani Marta Lewandowska – konsultantka regionalna z ramienia projektu Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej, która w następnej części spotkania przeprowadziła dla uczestników spotkania na pracę w grupach temat „co zmieniliby w ekonomii społecznej w naszym województwie, gdyby mogli zacząć jeszcze raz”. Efekty prac grupowych zostały przedstawione przez przedstawicieli poszczególnych grup wszystkim uczestnikom, po czym odbyła się dyskusja w przedmiotowym temacie.

Kolejna część spotkania poświęcona była omówieniu przez Panią Małgorzatę Janczuk diagnozy aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w obszarze rynku pracy i wykluczenia społecznego. Następnym elementem spotkania była praca w grupach na temat potencjału grup społecznych, do tej pory najsłabiej wykorzystanych w ekonomii społecznej w regionie.

Następnie omówiono stan prac nad aktualizacją Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020. Analizowany w dniu spotkania materiał tj. diagnoza oraz wyniki aktualnych badań w obszarze ekonomii społecznej realizowanych przez ROPS w Białymstoku, stanowił punkt wyjścia do pracy nad aktualizacją dokumentu WPRES. Członkowie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej pracowali w formie warsztatowej nad nowymi priorytetami i celami w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.
Spotkanie zakończono podsumowaniem efektów pracy oraz ustaleniem harmonogramu dalszych spotkań RKRES.