Spotkania RKRES – 6 grudnia 2019 r.

W dniu 6 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Spotkanie rozpoczęła Pani Bożena Tomaszewska – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która przywitała przybyłych członków Komitetu oraz zaproszonych gości i przedstawiła harmonogram spotkania.

 W dalszej kolejności Pani Malgorzata Janczuk – pracownik Biura Projektu ROPS omówiła działania zrealizowane w 2019 r. ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” oraz przedstawiła plan działań na lata 2020-2021.

Następnie przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego (Pani Ewa Łukaszuk – subregion bielski, Pani Małgorzata Bobryk – subregion białostocki, Pan Paweł Backiel – subregion łomżyński, Pan Szymon Cimochowski – subregion suwalski) zaprezentowali przedsiębiorstwa społeczne powstałe z dotacji OWES-ów.

W spotkaniu uczestniczył Pan Janusz Cebulski – przedstawiciel Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, który opowiedział o promocji Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i organizacji pozarządowych w mediach regionalnych oraz o możliwościach promocji podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego w mediach.

W spotkaniu udział też wzięła Pani Barbara Szczerbińska – specjalista do spraw dotacji i wsparcia pomostowego w OWES Białystok, która opowiedziała o spotkaniu sieciującym Rady Sieci OWES, które odbyło się w dniach 14-15 listopada 2019 r. w Warszawie oraz poinformowała o potrzebie zorganizowanie spotkania Sieci OWES z terenu województwa podlaskiego celem opracowania wspólnego stanowiska na temat ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2020+. Głos województwa podlaskiego w przedmiotowym temacie przedstawiony zostanie na kolejnym spotkaniu Rady Sieci w dniach 17-18 luty 2019 r.

W dalszej części spotkania Pani Marta Lewandowska, konsultantka regionalna, która moderowała spotkanie, omówiła potrzeby jednostek reintegracji społeczno-zawodowej zgłaszane podczas ostatnich spotkań Sieci CIS i KIS oraz WTZ i ZAZ. Dyskutowano o  ofercie wsparcia jednostek reintegracyjnych przez ROPS i OWES.

Jeden z elementów spotkania dotyczył trwających obecnie konsultacji społecznych Projektu Strategii Województwa Podlaskiego 2030. W związku z potrzebą ujmowania ekonomii społecznej w dokumentach wyższej rangi członkowie Komitetu zaproponowali wspólne stanowisko RKRES w tym temacie. Jednogłośnie ustalono, iż w dokumencie tym powinna pojawić się definicja społecznej odpowiedzialności oraz omówiono rolę ekonomii społecznej i potrzebę zapisów mówiących o przedsiębiorstwach społecznych, podmiotach ekonomii społecznej, inicjowaniu powiązań i sieci klastrów przedsiębiorstw społecznych. Dyskutowano również o potrzebie profesjonalizowania trzeciego sektora poprzez podnoszenie kapitału społecznego w zakresie uprzedsiębiorczania i ekonomizowania organizacji społecznych.

Następnie odbyła się praca warsztatowa nad wskaźnikami do WPRES (Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020).  Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na trzy grupy, zgodnie z preferencjami zawodowymi, w odniesieniu do poszczególnych tematów. Dyskutowano nad propozycjami wskaźników do dokumentu oraz sposobów ich monitorowania, po czym przedstawiciele poszczególnych grup zreferowali efekty pracy.

Spotkanie zakończono podsumowaniem spotkania, omówieniem bieżących spraw oraz ustaleniem terminów kolejnych spotkań.