Informacja z zakresu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż prowadzi bezpłatną usługę doradztwa z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Zakres usługi obejmuje zagadnienia związane z przeprowadzeniem specjalistycznej usługi doradczej w zakresie opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, tj. wprowadzanie do dokumentów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego zapisów dot. ekonomii społecznej i/lub tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, m.in:

  • analiza stanu obecnego w zakresie przedmiotu zamówienia,
  • diagnozy obszaru ekonomii społecznej na terenie gminy/powiatu województwa podlaskiego,
  • aktualizacja i pomoc w opracowaniu dokumentu strategicznego, w którym uwzględniono zapisy ekonomii społecznej i/lub aktualizacja i pomoc w opracowaniu lokalnego planu rozwoju ekonomii społecznej gminy/powiatu województwa podlaskiego,
  • analiza i weryfikacja dokumentów strategicznych dot. udzielanego wsparcia.

 

Usługa doradcza  świadczona jest mobilne przez doradcę w siedzibie Beneficjenta Ostatecznego, a także w siedzibie ROPS poprzez kontakt osobisty z doradcą, a także udzielanie odpowiedzi i opinie udzielane mailowo czy telefonicznie  na pytania czy wątpliwości zgłaszane przez Beneficjentów Ostatecznych.

Doradztwo z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych będzie prowadzić Pani Anna Tomulewicz.

Zgłoszenie prosimy kierować na nr 85 744 72 75  lub e-mail:  projektes@rops-bialystok.pl

W zgłoszeniu prosimy o wskazanie dogodnego dla Państwa terminu realizacji usługi.

 

Projekt “Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Kombatantów 7

15-110 Białystok

fax. 85 744 71 37

tel. 85 744 72 75