Warsztaty pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” – 26-27 sierpnia 2020 r.

W dniach 26-27 sierpnia 2020 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy
i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było zwiększenie wiedzy i umiejętności osób w zakresie analizowania czynników blokujących i sprzyjających pracy zespołowej, poznanie wybranych procesów budowania zespołu, określenia ich ról i miejsca w zespole współpracowników. Warsztaty poprowadził Pan Janusz Pietruszyński.

 

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.