Warsztaty pn. „Społeczne zamówienia publiczne – szansa dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, na realizację zamówień publicznych” – 10 września 2020r.

W dniu 10 września 2020 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Społeczne zamówienia publiczne – szansa dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, na realizację zamówień publicznych” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było ułatwianie podmiotom ekonomii społecznej dostępu do zamówień publicznych realizowanych  przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednym z kierunków rozwoju sektora ekonomii społecznej przyjętym w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Wieloletnim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim jest ułatwianie dostępu podmiotom ekonomii społecznej do realizacji zamówień publicznych m.in. poprzez upowszechnianie społecznych zamówień publicznych. Aby to robić skutecznie, zamawiający, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, jaki i wykonawcy, czyli podmioty ekonomii społecznej, muszą być przygotowane do zlecania i realizacji zamówień publicznych. Warsztaty poprowadził Pan Tomasz Schimanek.

 

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.