Zaproszenie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne z terenu województwa podlaskiego, zainteresowanych promocją oraz możliwością sprzedaży swoich produktów do udziału w „kiermaszu przedświątecznym”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, zaprasza wszystkie podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne z terenu województwa podlaskiego, zainteresowane promocją oraz możliwością sprzedaży swoich produktów do udziału w „kiermaszu przedświątecznym”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapewni bezpłatnie stoisko w Galerii Auchan Hetmańska w Białymstoku w dniach 11-13 grudnia 2020 roku.  Celem działania jest promocja  PES i PS wśród szerszej grupy odbiorców.

Kartę zgłoszeniową (w załączeniu) prosimy przesłać do dnia 6 listopada 2020 r. na adres: projektes@rops-bialystok.pl lub faksem 85 744 71 37.  W przypadku dodatkowych pytań wszelkich informacji udziela Pani Magdalena Bagińska pod nr tel. 85 744 72 75 lub e-mailowo: magdalena.baginska@rops-bialystok.pl. Szczegółowe warunki uczestnictwa zostały określone
w Regulaminie dołączonym do karty zgłoszeniowej. Ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W załączeniu Karta zgłoszeniowa wraz z Regulaminem.

Karta zgłoszeniowa z regulaminem