Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES)

W dniu 4 listopada 2020 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował otwarte spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES). Odbyło się ono w formie online. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie RKRES oraz osoby nie będące członkami Komitetu zainteresowane konsultacjami społecznymi Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej. Spotkanie rozpoczęła Pani Małgorzata Janczuk, która przywitała obecnych uczestników oraz przedstawiła zaproszonych gości. Omówiła również cele i przebieg spotkania. Pierwszą cześć spotkania poprowadziła Pani Marta Lewandowska – konsultantka regionalna, która zaprezentowała założenia nowej edycji Projektu Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej. W dalszej kolejności Pani Jolanta Zackiewicz, Przewodnicząca Podlaskiej Sieci CIS i KIS opowiedziała o sytuacji centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej w województwie podlaskim w czasie pandemii oraz o sposobach radzenia z problemami jakie dotykają podmioty reintegracji spoleczno-zawodowej. Pan Andrzej Kamliński – Przewodniczący Podlaskiej Sieci WTZ i ZAZ przybliżył uczestnikom spotkania obecną sytuację warsztatów terapii zajęciowej, zaś Pan Rafał Średziński opowiedział o sytuacji zakładów aktywności zawodowej oraz realizowanych obecnie bieżących działaniach.  

Dalsza cześć spotkania poświęcona była tematowi radzenia w sytuacjach kryzysowych. Pan Przemysław Kozak, od lat związany z obszarem ekonomii społecznej, autor Poradnika dla przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej na temat radzenia w sytuacjach kryzysowych, wykonanego na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawił uczestnikom spotkania jak radzić sobie w sytuacja kryzysowych, nie tylko związanych z pandemią.

W dalszej kolejności spotkania odbyło się podsumowanie kończących się konsultacji społecznych Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej. Omówiono uwagi, które wpłynęły, głownie skupiając się na wskaźnikach wskazanych do realizacji na kolejne lata. Spotkanie zakończono podsumowaniem spotkania oraz omówieniem harmonogramu działań zaplanowanych do realizacji w najbliższy czasie.