Mechanizm zakupowy wdrażany przez OWES-y i ROPS w województwie podlaskim

W związku z rekomendacją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczącą działań podejmowanych w projektach OWES w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, wprowadzona została możliwość zastosowania mechanizmu wsparcia PES i PS poprzez dokonywanie przez OWES zakupów od tych podmiotów, produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. Zakupy są dokonywane w PES, w tym PS, dotkniętych skutkami wystąpienia COVID-19 w celu zapewnienia tym podmiotom zamówień oraz umożliwienia dalszego funkcjonowania.

Wśród najczęściej realizowanych przez OWES “zakupów” możemy wymienić m.in.:

  • zamówienia produkowanych przez PES i PS środków ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych, przyłbic) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19.
  • zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES i PS na potrzeby pracowników służby zdrowia, placówek całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemie oświaty oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  • zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES i PS oraz przekazywanie ich nieodpłatnie osobom w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19 (osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom korzystającym dotychczas z darmowych posiłków w szkołach, osobom przebywającym w miejscach odosobnienia w związku z potrzebami izolacji lub kwarantanny i osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej);
  • zamówienia w PES i PS środków higienicznych (np. dezynfekujących), przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19.
  • zamówienia usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności usług opiekuńczych i asystenckich dla osób, które dotychczas były objęte opieką w instytucjach (placówkach całodobowych i dziennych) lub wymagających takiej opieki w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wraz ze środkami ochrony osobistej dla pracowników realizujących usługi;
  • organizacja i wynajem miejsc całodobowych z przeznaczeniem na pobyt w trakcie kwarantanny, a także na pobyt personelu ochrony zdrowia
    i innych służb społecznych albo z przeznaczeniem na czasowe zmniejszenia liczby osób w placówkach całodobowych;
  • zamówienie usług czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych;
  • inne usługi i zamówienia towarów, których potrzeby użycia bądź stosowania mogą pojawić się wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju, a których produkcja, dystrybucja, świadczenie nie jest ograniczone innymi prawnymi regulacjami dotyczącymi stanu epidemii.

 

Działania podjęte przez ROPS w Białystoku:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” przeprowadził  rozpoznanie  wśród podmiotów ekonomii społecznej (PES) diagnozując ich obecną sytuację oraz potrzeby w zakresie środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących. Zapotrzebowanie na rękawiczki, maseczki jednorazowe oraz wielokrotnego użytku, przyłbice, fartuchy ochronne, płyny dezynfekujące do rąk i powierzchni zgłosiło 49 PES z terenu województwa podlaskiego (12 CIS, 3 KIS, 17 PS, 15 WTZ, 2 ZAZ). W związku z powyższym ROPS w Białymstoku przeznaczył środki finansowe na ich zakup w PES z terenu województwa podlaskiego. Ze względu na najkorzystniejsze oferty cenowe do realizacji zamówienia wybrano następujące PES: ZAZ „MY DLA INNYCH” w Białymstoku, ZAZ „ARGENTA” w Łomży, ZAZ „SOWA” w Lipniaku, WTZ Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim, Fundacja Działań Lokalnych LOGOS w  Łomży.

Podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego przekazano 242 opakowania rękawic (po 100 szt.), 832 przyłbice, 350 fartuchów ochronnych, 7450 maseczek  jednorazowych, 3260 maseczek wielokrotnego użytku, 105 płynów do powierzchni (5 litrowych) oraz 35 płynów do rąk (5 litrowych). 

Środki wydatkowane na ten cel to: 78 581,22

 

Ponadto wydano Poradnik dla przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej na temat radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych – Ekspertyza w wymiarze społecznym, instytucjonalnym i gospodarczym.

http://www.rops-bialystok.pl/rops/wp-content/uploads/2020/10/EKSPERTYZA.pdf

 

Działania podjęte przez OWES-y w województwie podlaskim:

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim uruchomiły procedurę umożliwiającą zakup usług/produktów od podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych związanych z przeciwdziałaniem wystąpienia COVID-19 i przekazanie ich nieodpłatnie instytucjom pomocowym i innym uprawnionym osobom (w ramach tzw. mechanizmów zakupowych). Poniżej poszczególne działania:

 

OWES Łomża:

Zakup  maseczek,

– Zakup preparatu do higienicznej dezynfekcji rąk, zakup rękawiczek itp. ,

– Zakup artykułów higienicznych,

– Zlecenie usługi cateringowej.

 

OWES Bielsk:

– Zlecenie zakupu usługi cateringowej.

 

OWES Białystok:

– Zakup usług cateringowych (przygotowanie i nieodpłatne dostarczenie posiłków.

 

OWES Suwałki:

Organizacja spotkania edukacyjno – integracyjnego,

– Zlecenie usługi cateringowej podczas seminarium,

– Wynajem sali do organizacji seminarium,

– Zakup materiałów informacyjno – promocyjnych.

 

Wyżej wymienione usługi zlecono podmiotom ekonomii społecznej (w tym Spółdzielniom Socjalnym, Podmiotom Reintegracji Społeczno – Zawodowej oraz Organizacjom Pozarządowym). Łączna kwota wydana w województwie podlaskim na mechanizm zakupowy przez OWES-y : 117 118,00