Spotkanie robocze OWES i ROPS

W dniu 27 listopada 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze OWES i ROPS w trybie online zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W spotkaniu uczestniczyło 3 pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz 13 przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z subregionu białostockiego, łomżyńskiego, bielskiego oraz suwalskiego. Spotkanie prowadził Pan Zbigniew Prałat – ekspert z zakresu ekonomii społecznej.

Na spotkaniu poruszono następujące kwestie:

  • Wsparcie sektora ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w przeciwdziałaniu skutkom wystąpienia COVID-19 – tarcze antykryzysowe i narzędzia dedykowane PES i PS”;
  • Mechanizm zakupowy OWES – korzyści, zagrożenia, usługi w społecznościach lokalnych, wskaźniki miejsc pracy, sposoby realizacji, itd.;
  • Perspektywę na rok 2021;
  • Działania podejmowane zarówno przez OWES, jak i ROPS na rzecz przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19;
  • Tematy przyszłych spotkań roboczych w 2020 roku.