Spotkanie robocze OWES i ROPS

W dniu 15 grudnia 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze OWES i ROPS w trybie online zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W spotkaniu uczestniczyło 4 pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz 7 przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z subregionu białostockiego, łomżyńskiego, bielskiego oraz suwalskiego. Pierwszą część spotkania poprowadziła Pani Natalia Jakimowicz – pracownik ROPS, natomiast drugą połowę spotkania Pan Damian Chudzik – ekspert z zakresu aplikacji webowychrt.

Na spotkaniu poruszono następujące kwestie:

  • Omówienie obecnej sytuacji przedsiębiorstw społecznych z terenu województwa podlaskiego – problemy i potrzeby w dobie pandemii;
  • Wypracowanie wspólnego stanowiska OWES i ROPS do IZ o przyznanie dodatkowych środków pieniężnych dla projektów realizowanych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim, na wsparcie istniejących oraz zagrożonych funkcjonowaniem (pozostających w stanie likwidacji) przedsiębiorstw społecznych;
  • Wykorzystywanie narzędzi online do organizacji pracy zdalnej – komunikacja, zarządzanie plikami w czasie pandemii.