Informacja z zakresu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej w zakresie zlecania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż prowadzi bezpłatną usługę doradczą w zakresie zlecania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Zakres usługi obejmuje przeprowadzenie specjalistycznej usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych, tj. stosowania klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego, m.in:

  • podstawy prawne zamówień publicznych, kto i kiedy stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych (Pzp), podstawowe zasady Pzp;
  • podstawowe informacje nt. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz aspektów społecznych;
  • podstawy prawne aspektów społecznych i rodzaje aspektów społecznych;
  • charakterystyka grup, które mogą być uwzględnianie w aspektach społecznych;
  • aspekty społeczne w praktyce: co należy zrobić, aby zastosować aspekty społeczne w zamówieniu;
  • jakie korzyści można odnieść ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i aspektów społecznych: jak ocenić efekty stosowania aspektów;
  • problemy, które mogą się pojawić przy stosowaniu aspektów społecznych oraz sposoby radzenia sobie z nimi;
  • praktyczne zastosowanie aspektów społecznych oraz wprowadzanie zapisów dot. aspektów społecznych do dokumentacji przetargowej.

Usługi doradcza realizowana jest poprzez:

  • doradztwo mobilne, umawiane (świadczenie usługi przez doradcę osobiście w siedzibie Beneficjenta Ostatecznego).
  • doradztwo e-mailowe w zależności od rzeczywistych potrzeb Beneficjenta Ostatecznego.

Powyższą usługę doradczą będzie prowadził Pan Andrzej Wiśniewski do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Zgłoszenie prosimy kierować na nr 85 744 72 75 lub e-mail: projektes@rops-bialystok.pl
W zgłoszeniu prosimy o wskazanie dogodnego dla Państwa terminu realizacji usługi.

Projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
ul. Kombatantów 7
15-110 Białystok
fax. 85 744 71 37
tel. 85 744 72 75

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do korzystania z usługi doradczej!!!!!!